Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Sut rydyn ni'n darparu EU ETS, CRC ac ESOS yng Nghymru


Mae'r canllawiau hyn wedi'u paratoi ar y cyd gan holl Reoleiddwyr y cynlluniau yn y DU, ac felly'n berthnasol i unrhyw gyfranogwyr o Gymru. Os bydd yna faterion sy'n benodol i Gymru ynghylch canllawiau, bydd y rhain yn cael eu hamlygu ar y tudalennau gwe hyn. Gellir dod o hyd i ganllawiau EU ETS (yn cynnwys allyrwyr bach ac ysbytai sydd wedi'u heithrio), CRC, ESOS a CCA yma.

https://www.gov.uk/topic/climate-change-energy

Cydymffurfiaeth a gorfodaeth

Mae deddfwriaeth y DU yn galluogi Rheoleiddwyr y DU i gymryd camau gorfodi pan nad yw cyfranogwyr yn cydymffurfio â gofynion y cynllun perthnasol. Mae'r ddeddfwriaeth yn rhagnodi nifer o rymoedd gorfodi am beidio â chydymffurfio. Mae'r rhain yn cynnwys rhybuddion gorfodi, cyhoeddi'r torri a wnaed i'r rheoliadau, diddymu trwydded a chosbau sifil. Mae canllawiau cyfredol Cyfoeth Naturiol Cymru ar Orfodi a Sancsiynau yn nodi fframwaith cyffredinol ar gyfer gorfodi, ac yn cynnwys egwyddorion sy'n gymwys ar sail hollgynhwysol.  Mae EU ETS, CRC ac ESOS yn cyflwyno sancsiynau sifil pwrpasol sy'n rhai ar wahân i'r rheini a grëwyd gan Ddeddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008.  

Manylion pellach ynglŷn â chydymffurfio

Byddai Atodiad newydd arfaethedig yn nodi rhagor o fanylion ynghylch cyfundrefnau newid yn yr hinsawdd.

http://naturalresourceswales.gov.uk/how-we-regulate-you/regulatory-responsibilities/?lang=cy 

Mwy o wybodaeth

Gellir cyrchu'r canllawiau angenrheidiol ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â'r cynlluniau trwy'r dolenni isod.  Fodd bynnag, am ymholiadau sy'n benodol i Gymru ac ymholiadau cyffredinol ynghylch EU ETS, anfonwch e-bost i'r cyfeiriad canlynol:

E-bost ar gyfer EU ETS ac ymholiadau cyffredinol: ghghelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ghghelp@naturalresourceswales.gov.uk

E-bost ar gyfer ymholiadau ESOS: esos@environment-agency.gov.uk

Manylion cyswllt ar gyfer ymholiadau CRC: crchelp@environment-agency.gov.uk neu ffoniwch 0370 850 6506

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.