Canllawiau i ymwelwyr a chodau ymddygiad

Sut rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid a chyrff llywodraethu i ddatblygu canllawiau i ymwelwyr a chodau ymddygiad i annog gweithgareddau hamdden cyfrifol

Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd statudol i roi cyngor ynghylch gweithgareddau hamdden cyfrifol o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (2000), y Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad (1981) a'r Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad (1949).

Ymgyrch Cod Cefn Gwlad

Yr ymgyrch Cod Cefn Gwlad, sy'n fenter drawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr, yw'r prif offeryn sy'n cael ei ddefnyddio gennym ni yn y cyswllt hwn.

Diweddarwyd y Cod Cefn Gwlad ym mis Mehefin 2013, pan gafodd ei ailstrwythuro i roi gwell adlewyrchiad o'i arwyddair, "Parchu, Diogelu, Mwynhau".  Yng Nghymru, mae "teulu" ehangach o godau wedi cael eu datblygu hefyd. Mae'r teulu hwn yn cynnwys codau ymddygiad ar gyfer:

  • Canŵio
  • Genweirio
  • Nofio yn y gwyllt
  • Arforgampau

Mae'r codau hyn i gyd yn dilyn yr un fformat â'r Cod Cefn Gwlad ac yn rhoi cyngor penodol i ddefnyddwyr hamdden ar y gweithgareddau.

Dull pedwar cam

Mae'r dull safonol ar gyfer creu'r codau cenedlaethol hyn yn cynnwys pedwar cam. Mae'r camau hyn fel a ganlyn:

Cam 1

Caiff gweithgor o tua deg arbenigwr ei ddewis. Mae'r arbenigwyr hyn yn ymddwyn fel prif olygyddion ac awduron cynnwys y cod. Trefnir cyfarfod cychwynnol i drafod paramedrau'r cod neu'r canllaw.

Cam 2

Caiff y cod neu'r canllaw ei ddrafftio gan un o swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru a'i anfon at y gweithgor er mwyn derbyn eu sylwadau arno.

Cam 3

Cynhelir ymgynghoriad rhanddeiliad ynglŷn â'r cod drafft. Diffinnir cwmpas yr ymgynghoriad gan natur y cod neu'r canllaw. Bydd cod cenedlaethol eang ei gwmpas yn cael ei anfon naill ai ar gyfer ymgynghoriad agored neu ymgynghoriad wedi'i dargedu trwy'r Fforwm Mynediad Cenedlaethol a'r Fforwm Mynediad Lleol. Dim ond ymgynghoriad grŵp rhanddeiliad y mae codau llai, mwy penodol, yn ei dderbyn.

Cam 4

Mae'r Gweithgor yn cymryd yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y broses ymgynghori ac yn defnyddio'r canlyniadau i ailddrafftio'r cod yn ei ffurf swyddogol.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill, megis cyrff llywodraethu cenedlaethol a grwpiau siarter awyr agored, i greu canllawiau mwy penodol neu wedi'u targedu. Gall hyn gynnwys paratoi DVDau addysgol neu dywyswyr safle sy'n canolbwyntio ar faterion penodol yn ymwneud ag effeithiau hamdden.

Mae concordatau yn ddull arall a ddefnyddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru i osod yr egwyddorion a'r disgwyliadau sy'n tanategu'r perthnasoedd gweithio gyda'n partneriaid. Er enghraifft, arwyddwyd concordat diweddar rhwng y Kennel Club, Comisiwn Coedwigaeth Lloegr a Chyfoeth Naturiol Cymru ar ddarparu mynediad i gŵn i goedwigoedd cyhoeddus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd wedi darparu codau ymddygiad ar gyfer marchogaeth a beicio ar dir sy'n eiddo i ni a/neu sy'n cael ei reoli gennym ni.