Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Gogerddan, ger Aberystwyth

Taith gerdded coetir gyda charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar agor yma.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Yn daith fer yn y car o Aberystwyth, mae Gogerddan yn safle picnic sy’n hawdd i’w ganfod ac sydd â thaith gerdded goedwigol.

Mae’r maes parcio a’r ardal bicnic yn agos at goetir hynafol a fu unwaith yn rhan o ystâd Gogerddan, oedd yn adnabyddus am ei gwaith plwm.

Roedd y coetir hynafol hwn unwaith yn rhan o ystâd mwyngloddio ariannog Gogerddan.

Mae’r coetir yn gartref i hen goed hardd, gan gynnwys derw, castanwydd pêr a phisgwydd, sy’n dangos amrywiaeth o liwiau tymhorol yn yr hydref.

Yn ystod y gwanwyn gwelwch arddangosfa drawiadol o gylchau’r gog a blodau tymhorol eraill.

Mae’r safle picnic mewn lleoliad cysgodol wrth ochr Nant Clarach, ac mae’r daith gerdded gylchol yn dechrau yn y maes parcio.

Mae hon yn daith gerdded gymharol fyr, ond caiff y dringfeydd serth drwy’r coed eu gwobrwyo â rhai golygfeydd hyfryd.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded sy’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Gogerddan

1½ milltir/2.4 cilomedr, cymedrol

Llwybr Gogerddan yn yr hydref

Mae Llwybr Gogerddan yn dringo drwy’r coetir.

Mae’r llwybr yn mynd heibio i hen goed hardd, ac yn y gwanwyn mae’r coetir wedi’i orchuddio â chlychau’r gog.

Mae nifer o ddringfeydd a disgyniadau serth ar hyd y ffordd, ynghyd â mainc bren yn yr olygfan sy’n edrych dros y caeau a’r bryniau.

Cau a dargyfeirio

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coetir Gogerddan 3 milltir i’r gogledd ddwyrain o Aberystwyth.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd A487 o Aberystwyth i gyfeiriad Machynlleth. Ar ôl 2½ milltir, trowch i'r dde am Benrhyncoch ac ewch yn syth ymlaen pan ddewch at y
groesffordd. Mae'r maes parcio ar y chwith mewn ½ milltir, ar ôl mynd heibio’r tai gwydr mawr.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coetir Gogerddan ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Y cyfeirnod grid AR ar gyfer y maes parcio yw SN 633 836.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth bws o Aberystwyth i Penrhyncoch yn stopio yn fynedfa Prifysgol Aberystwyth, yn agos iawn i faes parcio coetir Gogerddan.

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Maes parcio

Gellid parcio yn rhad ac am ddim yn y maes parcio hwn.

Manylion cyswllt

0300 065 3000

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.