Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cwm Rhaeadr, ger Llanymddyfri

Llwybrau ag arwyddbyst ar gyfer cerdded a beicio mynydd mewn coetir anghysbell

Beth sydd yma

Llwybr hygrych
Cŵn
Llwybr beicio mynydd
Parcio (am ddim)
Ardal picnic
Llwybr cerdded

Mae'r maes parcio a'r holl lwybrau ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus.

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen hon, felly cofiwch wirio’r dudalen yn rheolaidd.

 

Y diweddaraf am y coronafeirws

 

Rydym yn ddiolchgar am eich amynedd wrth i ni weithio i ddarparu dull graddol a diogel o ddychwelyd i gefn gwlad.

 

Mae mwyafrif ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur wedi ailagor erbyn hyn.

 

Defnyddiwch ein map i ddod o hyd i leoliad i ymweld ag ef.

 

Gweler rhestr o'n holl leoliadau i ymweld â nhw.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel.

Croeso

Coetir anghysbell gyda safle picnic yng Nghwm Tywi Uchaf yn Sir Gaerfyrddin yw Cwm Rhaeadr.

Coetir cymysg yw hwn sy’n cynnwys coed llydanddail brodorol a chonwydd estron.

Cafodd y ­ffynidwydd Douglas mawr yma eu plannu yn 1947. Coed ifanc yw’r rhain o gymharu â’r coed anferth sy’n tyfu yn eu cynefin naturiol ar arfordiroedd gorllewinol Gogledd America.

Uchafbwynt y coetir yw’r olygfa o’r rhaeadr, sef y rhaeadr uchaf yn Sir Gaerfyrddin, wrth iddi arllwys oddi ar Fynydd Mallaen.

Gallwch gael cip arni ar hyd Llwybr y Rhaeadr drwy’r coed.

Mae yma hefyd lwybr byrrach, sy’n addas i rai o bob gallu a llwybr beicio mynydd i feicwyr profiadol.

Llwybrau cerdded

Pobl o gwmpas pwllMae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Hygyrch Cwm Rhaeadr

¾ milltir, 1.3 km, hygyrch

Mae’r llwybr hwn drwy’r coed yn addas i rai mewn cadeiriau olwyn.

Mae'n mynd heibio i ddau bwll dŵr sy’n llecyn poblogaidd i weld gweision y neidr ddiwedd yr haf.

Llwybr y Rhaeadr

milltir, 4 km, cymedrol

Mae Llwybr y Rhaeadr yn mynd â chi ar hyd gwaelod y dyffryn gan gynnig ambell i gip ar y rhaeadr drwy’r coed.

Mae yma hefyd nifer o draciau cysylltu sy'n rhoi dewis o lwybrau eraill, byrrach.

Llwybr beicio mynydd

RhaeadrLlwybr Cwm Rhaeadr

6.7 km, gradd coch

Mae gan y llwybr beicio mynydd Cwm Rhaeadr arwyddbyst ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Mae Llwybr Beicio Mynydd Cwm Rhaeadr yn cynnig beicio untrac gwych, gan gynnwys llwybr goriwaered dros gefnen greigiog, a golygfeydd ysblennydd dros y dyffryn a’r rhaeadr hardd.

Gallwch ddarllen y wybodaeth sydd ar y safle cyn cychwyn ar eich taith feicio.

Ewch i’n tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am y gwahanol raddau i wneud yn siŵr eich bod yn dewis llwybr sy’n iawn i chi.

Gwybodaeth am fynediad

Mae’r Llwybr Pob Gallu yn addas i rai mewn cadeiriau olwyn.

Mae’n dri chwarter milltir o hyd a’i ddarn mwyaf serth yw 1/20.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Cwm Rhaeadr wrth ymyl Llanymddyfri a thua milltir i’r gogledd o bentref Cilycwm.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwyddion am Gilycwm o’r A482 neu’r A483 ac yna ewch ymlaen i gyfeiriad y gogledd allan o Gilycwm tuag at Gronfa Ddŵr Llyn Brianne nes cyrraedd yr arwydd am Gwm Rhaeadr.

Map Arolwg Ordnans

Mae Cwm Rhaeadr ar fap Arolwg Ordnans (AR) 187.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 765 423.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [935.0 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.