Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coed Maenarthur, ger Aberystwyth

Pont dros geunant yn arwain at goetir â rhaeadr a bryngaer enfawr

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr cerdded

Diweddariad Coronafeirws

 

Mae llwybrau cerdded ar agor yma, ond efallai y bydd gwyriadau – dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Mae ein llwybrau beicio mynydd, ein canolfannau ymwelwyr, caffis, toiledau, mannau chwarae a chuddfannau adar yn dal i fod wedi cau. Rydym yn dechrau ailagor rhai o'r meysydd parcio yn ein coetiroedd a’n gwarchodfeydd natur eraill.

 

Darganfyddwch pa goetiroedd a gwarchodfeydd natur sydd ar agor.

Croeso

Mae Coed Maenarthur yn swatio yng Nghwm Ystwyth ger pentref Pont-rhyd-y-groes.

Ar un adeg bu’r ardal yn gartref i ddiwydiant gwaith plwm prysur ac mae Coed Maenarthur ei hunan yn llawn hanes.

Mae yno daith gerdded â chyfeirbwyntiau drwy’r coetir, y gellir ei chyrraedd ar draws pont uchel dros Afon Ystwyth.

Cymrodd y bont bren hon le’r un a ddefnyddiwyd gan y mwyngloddwyr y credir iddi gwympo.

Mae’r daith yn arwain at Gastell Grogwynion, un o fryngaerau mwyaf Cymru, ac yn mynd heibio’n agos i raeadr drawiadol.

Mae Coed Maenarthur yn arbennig o hardd yn yr hydref, pan fo’r coed yn dân o felyn a choch.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae ar ffurf cylchdaith. Mae’n dechrau’n agos i olwyn ddŵr pentref Pont-rhyd-y-groes.

Llwybr Maenarthur

2.9 milltir, 4.6 cilometr, cymedrol

I gyrraedd man cychwyn y llwybr rhaid ichi fynd trwy giât y llwybr troed gyferbyn â’r olwyn ddŵr ac i lawr y grisiau at y bont dros y ceunant.

Mae’r llwybr yn dringo llechwedd goediog y fryngaer o’r Oes Haearn ac yn arwain at lannerch gyda golygfeydd dros y coed ac i lawr i’r cwm.

Mae’r llwybr yn mynd heibio i raeadr ysblennydd ac yna’n dilyn yr afon chwim.

Mae’n dychwelyd hyd lwybr ar hyd gwaelod y ceunant.

Mae gan y daith gerdded hon nifer o ddringfeydd hir a disgyniadau serth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Mae Coed Maenarthur 14 milltir i’r de-ddwyrain o Aberystwyth.Nid oes maes parcio yma - parciwch yn ystyrlon yn y pentref.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4340 o Aberystwyth i Drawsgoed. Dilynwch y ffordd hon drwy Drawsgoed tan ei bod yn croesi Afon Ystwyth, yna trowch yn syth i’r chwith a dilyn yr afon tuag at Bont-rhyd-y-groes. Wrth y fynedfa at Bont-rhyd-y-groes, parciwch yn synhwyrol ar ochr chwith y ffordd wrth ymyl Pont y Glowyr (gyferbyn â’r olwyn ddŵr).

Map Arolwg Ordnans

Mae Coed Maenarthur ar fap Arolwg Ordnans (AR) 213.

Cyfeirnod grid yr AO yw SN 738 722.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Aberystwyth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Map lleoliad PDF [163.7 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.